Գյումրի բժշկական կենտրոն

ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՎՃԱՐՈՎԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԵՐԻ «Գյումրու բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ

Պարզաբանումներ վճարովի ծառայությունների գների կիրառման վերաբերյալ

 

1.  Սույն գներով վճարովի ծառայությունները մատուցվում են բնակչության հետևյալ խմբերին

 

ա)  Պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնության և սպասարկման (պետ պատվեր) իրավունք չունեցող անձանց:

 

բ)  Պետ պատվերի շրջանակներում բուժման իրավունք ունեցող, բուժօգնության համար սահմանված կարգով հերթագրված անձանց (նրանց գրավոր համաձայնությամբ):

 

գ)  ՀՀ քաղաքացիություն չունեցող անձանց` սույն գների նկատմամբ մինչև 2.0 գործակից կիրառելու միջոցով (եթե միջազգային պայմանագրերով անվճար բուժօգնության իրավունք նախատեսված չէ)

 

2.   Վճարովի ծառայությունների գներում նախատեսված են ծառայության որակյալ մատուցման համար անհրաժեշտ բոլոր ծախսերը: Այն դեպքում, երբ հիվանդի որակյալ բուժման համար պահանջվում են տվյալ հիվանդության բուժման սխեմայով չնախատեսված նորագույն և թանկարժեք բժշկական սարքեր, մետաղական կոնստրուկցիաներ, ստենտներ, իմպլանտներ և պրոտեզներ, ինչպես նաև թանկարժեք դեղեր, դրանց արժեքը հիվանդի կողմից վճարվում է լրացուցիչ, բուժման մասին քաղաքացու և կազմակերպության միջև կնքված պայմանագրերում նախատեսված կարգով, կազմակերպության կողմից ներկայացված տեղեկատվության հիման վրա:

 

3.   Վճարովի ծառայությունների գներում նախատեսված չեն ՀՀ առողջապահության նախարարի 20.09.2013թ. №53-Ն հրամանով հաստատված հատուկ և դժվարամատչելի ախտորոշիչ հետազոտությունների արժեքը:

 

4.   Համավճարի վճարման պայմանները սահմանված են ՀՀ կառավարաության 2004 թվականի մարտի 4-ի N318-Ն որոշմամբ, իսկ գները` սահմանվում են ՀՀ առողջապահության նախարարի համապատասխան հրամաններով:

 

Ներբեռնել.